HATÁLYOS: 2023. MÁRCIUS 20.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Vadász Dorottya egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), által nyújtott, alapfokú oktatással, tanulási tréningekkel, felvételi felkészítőkkel, egyéb programokkal (továbbiakban: Programok) kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában az általános szerződési feltételeket tartalmazza.  

Szolgáltató Adatai:

Név: Vadász Dorottya egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 2890 Tata, Építők útja 11.
Nyilvántartási szám: 53278463
Adószám: 69504222-1-31
Telefonszáma: +36204762435
Email cím: info@abakuszklub.hu

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint annak értelmezésekor a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (továbbiakban: Ptk). A szerződés határozott idejű, az adott Programra szól.

A jelen szerződésben „Vásárló”-ként értelmezendő a Programon résztvevő, illetve az őt képviselő törvényes képviselő, illetve az online kurzusokat vásároló természetes személy.

Szolgáltató a honlapján – https://abakuszklub.hu –  tájékoztatást ad a Vásárlóknak a szolgáltatásokról, feltüntetve az azokról szóló lényeges ismereteket, a bruttó árakat, az esetleges további költségeket.

A Szolgáltató honlapján található információk tájékoztató jellegűek, és a változás jogát fenntartja. 

 1. JELENTKEZÉS

2.1.Ahhoz, hogy a Vásárlónak helyet tudjunk biztosítani a választott Programokon, ahhoz írásbeli jelentkezés szükséges. Ezt online formában a jelentkezési lap kitöltésével lehet megtenni. A meghirdetett programokra csak korlátozott létszámban jelentkezhetnek a meghatározott korosztályú gyermekek. Kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselő jelentkezhet a honlapon meghatározott módon, illetve telefonon, személyesen. A Szolgáltató minden esetben visszaigazolja a jelentkezést (legfeljebb 48 órán belül), de ez nem jelenti a jelentkezés elfogadását.

2.2.A jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe, ha a létszám betelt, akkor várólistára kerül a Vásárló.

2.3.A jelentkezés kötelező érvényű, a lemondás részleteit a 4. pont tartalmazza.

2.4.A jelentkezést követően, a Szolgáltató díjbekérőt küld, melyet az azon feltüntetett fizetési határidőig szükséges kielégíteni átutalással a díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra. Amennyiben a befizetés a megadott határidőig nem történik meg, a jelentkezés törlődik. Erről a Szolgáltató a Vásárlót értesíti. 

 1. FIZETÉSI MÓDOK

3.1.A képzések díja magyar forintban (HUF) értendőek.

3.2.A szolgáltatási díj kiegyenlítéséhez az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésre:

Banki átutalás, Vadász Dorottya OTP Banknál vezetett,
11773401-00889973 számú bankszámlaszámra.

Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

3.3.A Szolgáltató minden pénzügyi teljesítést követően legfeljebb 48 órán belül kiállítja és elektronikus úton megküldi a számlát Vásárló részére. 

3.4.A szerződés a teljes részvételi díj megfizetésével jön létre.

3.5.A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a Programon nem megfelelő Magatartást tanúsít, a megállapodás Szolgáltató részéről felmondásra kerülhet – a részvételi díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül. Ezen esetben Vásárló nem élhet a Kormányrendelet szerinti elállási jogával.

3.6.A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Programok alkalmával a Házirendet betartani köteles. 

 1. LEMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

4.1.Bármelyik programra való jelentkezés lemondása csak írásban tehető meg.

4.2.Ha a Vásárló akadályoztatva van a programon való részvételben, akkor az költségmentesen lemondható 14 naptári nappal a program kezdete (a kezdési dátumnak megfelelően).

4.3.Amennyiben a lemondás a kurzus kezdő időpontjához képest 14 naptári napon belül történik, akkor 50% kötbér, 3 napon belüli vagy ezt követő lemondás esetén a teljes részvételi díj felszámolásra kerül.

Betegég, egyéb a Vásárlótól független körülmény miatti lemondás esetén, a Szolgáltató lehetőséget ad az összeg egyéb programra való felhasználására.

4.4.A már megkezdett programok részvételi díját nem fizeti vissza a Szolgáltató.

4.5.A Szolgáltatónak joga van Programot lemondani, vagy más időpontra helyezni. Ha lemondás történik, vagy az új időpont nem megfelelő a Vásárlónak, a Vásárló írásos kérésére a részvételi díj visszatérítésre kerül.

Lemondás két okból történhet:

 • Programvezető betegsége miatt.
 • A Program megtartásához szükséges létszám nem éri el a minimumot.

45/2014 (II.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: „Kormányrendelet”) hatálya alá tartozik, vonatkozik rá a szerződéskötést követő 14 napon belüli elállási jog.

Amennyiben a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű, a Kormányrendeletre vonatkozó hivatkozást tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni az info@abakuszklub.hu e-mail címre. 

Szolgáltató – az ügyfél elállási jogának határidőben, illetve a szolgáltatás megkezdése előtti gyakorlása esetén – a teljes díjat visszautalja ügyfél bankszámlaszámára.

 

5.FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

6.ONLINE KURZUSOK

Az online kurzusok sikeres megvásárlása után a Vásárló 24 órán belül e-mail-ben tájékoztatást kap, illetve a weboldalon automatikusan hozzáfér a megvásárolt kurzushoz.

A kurzusok nincsenek időhöz kötve, bármikor szabadon elvégezhetőek.

 

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást)

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Panaszügyintézés

Az Ügyfél  a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Panaszügyintézés helye

Név: Vadász Dorottya egyéni vállalkozó

Székhely: 2890 Tata, Építők útja 11.

Email cím: info@abakuszklub.hu

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

 • Békéltető testület

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Fax: 06 (1) 488 21 86
  • Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.